POSDRU 130795 (IOF) – Anunţ achiziție servicii de promovare Mass-Media

By mai 7, 2015 iunie 29th, 2015 Achiziții publice

2015-05-07-POSDRU-130795-anunt-achizitie-servicii-de-promovare-mass-media

2015-05-07-POSDRU-130795-formulare-achizitie-servicii-de-promovare-mass-media

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Beneficiar: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)
Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795
SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI SERVICII DE PROMOVARE MASS-MEDIA CPV 79342200-5
În atenția operatorilor economici interesați:
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/144/6.3/S/130795, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”- Titlu proiect: “Inovare in ocupare pentru femei – voci pentru comunitate ! (IOF)”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă a următoarelor servicii:
 Servicii de promovare – 79342200-5
Operatorul economic desemnat pentru executarea contractului de Servicii de promovare – Cod CPV – 79342200-5, va realiza productia si difuzarea unui Spot TV si Radio, astfel:
A) SPOT RADIO Descrierea achizitie Numar difuzari Caracteristici tehnice: 1. Durată minimă spot: 30 secunde 2. Orar de difuzare: intervalul orar 07:00 – 21:00 3. Modalitate de prezentare: text citit cu sau fără fond muzical 4. Activităţile care urmează să fie întreprinse de prestator sunt toate activităţile implicate în producţia spotului, dar nu se limitează la următoarele: a. Prestatorul va opera posibilele revizuiri propuse de reprezentanţii entităţii contractante, după un acord comun asupra lor; b. Cerinţe tehnice: stereo, 16 bit, 48kHz, sunet format digital, necompresat, plus variantă mp3 player şi wma. 5. Difuzarea spotului radio: 12
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Beneficiar: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)
Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795
– Activitatea ce urmează să fie întreprinsă de prestator constă în difuzarea spotului radio pe baza unui media-plan ce trebuie să conţină cel puţin un post de radio cu arie de acoperire pentru Romania la nivel national. Ofertantul trebuie să prezinte, pentru posturile radio selectate: aria de acoperire, audienţa certificată de o instituţie/societate specializată autorizată şi independentă de audit, timpii de emisie – pentru toate posturile de radio propuse (grila), profilul postului de radio şi publicul ţintă. Se solicita: – 12 de difuzari spoturi radio dupa cum urmeaza: 1. Mai 2015: 4 spoturi 2. Iunie 2015: 4 spoturi 3. Iulie 2015: 4 spoturi La oferta tehnică se vor ataşa în mod obligatoriu 2 variante concept de creaţie spot radio şi planul media pe baza căruia se va realiza difuzarea spotului radio. Prestatorul va prezenta rapoarte lunare de monitorizare a presei radio ce vor conţine datele de rating ale posturilor radio selectate aferente perioadelor de difuzare. Nota: Prestatorul se obliga sa respecte indicatiile din Manualul de Identitate Vizuala pentru realizarea si difuzarea spotului radio care face obiectul acestei achizitii.
B) SPOT TV Descrierea achizitie Numar difuzari Caracteristici tehnice: 1. Durată minimă spot: 30 secunde 2. Orar de difuzare: intervalul orar 07:00 – 21:00 3. Modalitate de prezentare: text citit cu sau fără fond muzical 4. Activităţile care urmează să fie întreprinse de prestator sunt toate activităţile implicate în producţia spotului, dar nu se limitează la următoarele: a. Prestatorul va opera posibilele revizuiri propuse de reprezentanţii entităţii contractante, după un acord comun asupra lor; b. Cerinţe tehnice: stereo, 16 bit, 48kHz, sunet format digital, necompresat, plus variantă mp3 player şi wma. 6. Difuzarea spotului TV: – Activitatea ce urmează să fie întreprinsă de prestator constă în difuzarea spotului TV pe baza unui media-plan ce trebuie să conţină cel puţin un post de TV cu arie de 9
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Beneficiar: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)
Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795
acoperire pentru Romania la nivel national. Ofertantul trebuie să prezinte, pentru posturile TV selectate: aria de acoperire, audienţa certificată de o instituţie/societate specializată autorizată şi independentă de audit, timpii de emisie – pentru toate posturile de radio propuse (grila), profilul postului de radio şi publicul ţintă. Se solicita: – 9 de difuzari spoturi TV dupa cum urmeaza: 1. Mai 2015: 3 spoturi 2. Iunie 2015: 3 spoturi 3. Iulie 2015: 3 spoturi La oferta tehnică se vor ataşa în mod obligatoriu 2 variante concept de creaţie spot TV şi planul media pe baza căruia se va realiza difuzarea spotului TV. Prestatorul va prezenta rapoarte lunare de monitorizare a presei TV ce vor conţine datele de rating ale posturilor/postului TV selectate aferente perioadelor de difuzare. Nota: Prestatorul se obliga sa respecte indicatiile din Manualul de Identitate Vizuala pentru realizarea si difuzarea spotului TV care face obiectul acestei achizitii.
CRITERII DE CALIFICARE:
– Fisa de prezentare – formular 1
– Declaratie privind calitatea de participant – formular 2
– Declaratie art. 180 – formular 3
– Declaratie art. 181 – formular 4
– Declaratie privind conflictul de interese – formular 5
– Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului – cu mentiunea „conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal si ştampilata;
– Formular de oferta – formular 6
– Grafic de difuzare a spoturilor radio si TV
– Oferta financiara/spot radio/spot TV/difuzari
*Notă: Anexăm la prezenta solicitare, formularele spre completare.
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.
Valoarea totala estimata a achizitiei = 40.000 lei fara TVA la care se adauga 9.600 lei TVA
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Beneficiar: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)
Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795
Valoarea totala estimata a achizitiei in euro = 9.012 euro fara TVA (Curs BNR 1 EURO = 4,4382 lei, din data de 06.05.2015)
Calendarul procedurii de atribuire:
DATA ORA1) LOCAŢIA Data de publicare a anunţului publicitar
07.05.2015
nu este cazul
Site ASSOC Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor
12.05.2015
Ora 10:00
La Registratura
Asociatiei ASSOC, prin
fax sau e-mail Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor
13.05.2015
Ora 16:00
Site ASSOC şi prin fax cu confirmare a primirii celui ce a solicitat clarificarea. Termen limită de depunere a ofertelor
15.05.2015
Ora 12:00
Sediul ASSOC Data şedinţei de deschidere a ofertelor
15.05.2015
Ora 14:00
Sediul ASSOC
Informaţii suplimentare se vor solicita in scris la sediul achizitorului sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro .
Întocmit:
Expert achizitii – Andrea Vakarcs
Responsabil financiar – Petric Loredana