Anunț deschidere poziții în cadrul echipei de implementare a proiectului
POCU 157132 – ” Șomeri și persoane inactive sprijinite pentru dobândirea de competențe și a unui loc de muncă”

Pentru pregătirea implementării activităților A1 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă și A2 – Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților se anunță deschiderea unor posturi în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Șomeri și persoane inactive sprijinite pentru dobândirea de competențe și a unui loc de muncă” Cod proiect POCU 1080/3/16/157132, în perioada următoare se organizează o sesiune de înregistrare de CV-uri, analiză și eventuale interviuri pentru a acoperi pozițiile de:

 • Coordonator programe de formare S,
 • Coordonator grup țintă S,
 • Referent programe de formare S,
 • Referent de identificare și menținere GT în proiect S,
 • Referent grup țintă măsuri personalizate și integrate S,
 • Referent pentru stimularea ocupării pe cont propriu S,
 • Responsabil cu protecția datelor S,
 • Coordonator activități de informare și consiliere profesională,
 • Consilier vocațional S,
 • Psiholog servicii de consiliere S,

motiv pentru care persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-uri și documente relevante care să susțină excepriența și cerințele prezentate mai jos, până la data de 10.02.2023, la adresa de email: implementare@assoc.ro

Cerințe tehnice documentație:

 • CV – în format Europass
 • Documente suport care să susțină experiența și cerințele cerute – diplome și certificate de competențe dobândite, adeverințe de vechime, recomandări sau fișe de post ce să susțină competența profesională, în format scanat

Periodă contractuală:

 • 03 martie 2023 – 31 decembrie 2023

Rol: Coordonator activități de informare și consiliere profesională S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Planifică, coordonează, urmărește, verifică și raportează activitatea de informare şi consiliere profesională pentru membrii grupului ţintă;
– Elaborează metodologia de implementare a activităţii de informare şi consiliere profesională; aprobă instrumentele de lucru; urmăreşte implementarea metodologiei;
– Planifică, coordonează, urmăreşte şi verifică activitatea echipei de lucru în domeniul informării şi a consilierii profesionale;
– Coordonează evaluarea nevoilor şi stabilirea intervenţiilor/activităţilor în interesul beneficiarilor proiectului, respectând legislaţia şi ghidul de implementare al proiectului;
– Organizează întâlniri de lucru regulate şi întâlniri ad-hoc pentru discutarea situaţiilor particulare, care apar în procesul de implementare;
– Stabileşte obiectivele de lucru, analizează problemele, identifică soluţiile şi adoptă decizii; deciziile sunt adoptate cu responsabilitate, pe baza evaluării corecte a potenţialelor riscuri;
– Participă la evenimentele organizate cu membrii GT, pe teme privind promovarea egalităţii de şanse/dezvoltarea durabilă/ aspecte legate de locuri de muncă verzi/ menţinerea locului de muncă – sub aspectul informării şi consilierii;
– Elaborează situaţii centralizatoare, rapoarte de progres ale activităţii, raportează rezultatele de proiect şi indicatorii de rezultat pe domeniul său de activitate;

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de 10 ani – 11 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Competențe si aptitudini de coordonare și/ sau management:
– Buna cunoaștere a instrumentelor de programare și control,
– Experiență în utilizarea mecanismelor de coordonare (echipa si proceduri);

Rol: Referent grup țintă măsuri personalizate și integrate S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Elaborează instrumentele de lucru cu grupul ţintă, le supune aprobării şi le aplică în implementare;
– Răspunde de recrutarea grupului tintă conform metodologiei de identificare, selecţie, recrutare şi menţinere GT în proiect (intrare în operaţiune – ieşirea din operaţiune);
– Verifică încadrarea potenţialilor beneficiari în condiţiile de eligibilitate ale proiectului, prin aplicarea criteriilor de apartenența în vederea intrării în grupul ținta al proiectului şi a disponibilităţii de implicare în activităţile proiectului;
– Întocmeşte dosarele de grup ţintă;
– Se ocupă de introducerea grupului țintă în Registrul de grup ţintă şi este responsabil de corectitudinea datelor introduse;
– Monitorizează în permanenţă situația grupului țintă;
– Răspunde de asigurarea aplicării de măsuri personalizate şi integrate pentru grupul ţintă;
– Verifică participarea persoanelor din grupul ţintă la activităţile proiectului;
– Colaborează cu experţii din proiect, fiecare pe domeniul său, pentru identificarea şi stimularea motivaţiei beneficiarului de a urma un traseu personalizat de măsuri; Asigură relaţiile de colaborare cu terţii, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor de care răspunde;
– Participă la întâlnirile/ evenimentele echipei de proiect.

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de <5 ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Capacitate de analiză, organizare și transmitere informații (prezentări)
– Abilități de comunicare interpersonală
– Capacitatea de a lucra în echipă
– Disponibilitate pentru deplasare

Rol: Referent de identificare și menținere GT în proiect S
Codul ocupației: 333305 agent ocupare

Atribuții:
– Elaborează instrumentele de lucru cu grupul ţinta, le supune aprobării şi le aplică în implementare;
– Răspunde de identificarea grupului tinta conform metodologiei de identificare, selecţie, recrutare şi menţinere GT în proiect;
– Contactează direct grupul tinta identificat şi transmite informaţii cu privire la activităţile specifice, criterii de eligibilitate, condiţii de acces, criterii de selecţie, modalitate de transmitere a documentelor;
– Menţine corespondenta cu persoanele identificate, în vederea colectării tuturor documentelor care atestă eligibilitatea acestora;
– Sprijină participanţii în completarea formularelor de grup ţinta;
– Centralizează baza de date cu GT identificat;
– Asigură suport grupului ţintă în vederea menţinerii acestuia pe întreaga durată a activităţilor;
– Identifică şi contribuie la rezolvarea posibilelor probleme întâmpinate de grupul ţinta, care pot duce
la abandon/retragere din proiect;
– Asigură relaţiile de colaborare cu terţii, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor de care răspunde;
– Participă la întâlnirile/ evenimentele echipei de proiect

Educație solicitată:
Studii medii – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
Experiență profesională specifică mai mare de <5 ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Capacitate de analiză, organizare și transmitere informații (prezentări)
– Abilități de comunicare interpersonală
– Capacitatea de a lucra în echipă
– Disponibilitate pentru deplasare

Rol: Consilier vocațional S
Codul ocupației: 242315 consilier vocațional

Atribuții:
– Asigură furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, prin aplicarea instrumentelor specifice metodologiei de implementare a activităţii;
– Identifică interese, aptitudini, valori, competente ale beneficiarilor de GT şi evaluează aspirațiile privind dezvoltarea vocaționala, prin proceduri metodologice specifice şi utilizând fise, teste şi instrumente specifice;
– Asigură furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
– Elaborează profilul vocaţional împreună cu psihologul, în baza aptitudinilor, competentelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la probele aplicate;
– Asigură dezvoltarea abilitații şi încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
– Colaborează cu Referent grupul tinta măsuri personalizate şi integrate S pentru identificarea şi stimularea motivaţiei beneficiarului de a urma un traseu personalizat de măsuri;
– Desfăşoară activitatea profesională astfel încât serviciile să fie oferite în deplin acord cu legislaţia comunitară şi naţională;

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de <5 ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Competențe și aptitudini profesionale:
– Experiență în utilizarea instrumentelor de lucru; capacitate de sinteză și analiză, competențe organizatorice, competențe analitice, muncă în echipă; capacitate de evaluare;
Disponibilitate pentru deplasare;

Rol: Psiholog servicii de consiliere S
Codul ocupației: 263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică

Atribuții:
– Asigură furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, prin aplicarea instrumentelor specifice metodologiei de implementare a activităţii;
– Realizează activităţi de evaluare şi aplică instrumente de autoevaluare a personalităţii, în vederea orientării profesionale;
– Selectează, administrează şi interpretează instrumente standardizate de evaluare psihologică;
– Realizează activităţi de dezvoltare a abilitaţilor şi încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
– Explică şi promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a abilitaţilor şi capacităţilor necesare formării profesionale;
– Identifică şi analizează problemele de natură psiho-comportamentala, care pot interfera cu procesul de formare profesională;
– Elaborează profilul vocaţional, împreuna cu consilierul vocaţional, în baza aptitudinilor, competentelor, intereselor, caracteristicilor psihologice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la testele aplicate şi interviuri;
– Asigură profilarea şi încadrarea beneficiarilor de GT în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil.
– Participă la evenimente/întâlniri ale proiectului.

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată
Experiență profesională specifică mai mare de <5 ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
Competențe și aptitudini profesionale: Gândire practică, capacitate de sinteză, creativitate, empatie, sociabilitate, flexibilitate

Rol: Coordonator programe de formare S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Planifică, coordonează, urmărește, verifică și raportează activitatea de formare profesională;
– Elaborează metodologia de implementare a activitățtii de FP;
– Aprobă instrumentele de lucru;
– Urmărește implementarea metodologiei;
– Organizează întalniri de lucru regulate și întalniri ad-hoc pentru discutarea situațiilor particulare care apar în procesul de implementare;
– Stabilește obiectivele de lucru, analizează problemele, identifică soluțiile și adoptă decizii;
– Planifică derularea cursurilor, verifică corectitudinea datelor și informațiilor cu privire la formare, certificarea participanților la cursurile de formare, urmărește gradul de abandon;
– Monitorizează componența de pregătire practică la angajator (%), în colaborare cu Referent relaționare GT cu angajatorul S, conform ghid specific;
– Elaborează situații centralizatoare, rapoarte de progres ale activității, raportează rezultatele de proiect și indicatorii de rezultat pe domeniul său de activitate;
– Participă la evenimente/întalniri ale proiectului.

Educație solicitată:
Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
Experiență profesională specifică mai mare de, >10 ani – 11 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
Competențe și aptitudini manageriale și/sau coordonare:
Bună cunoaștere a instrumentelor de programare și control, experiență în utilizarea mecanismelor de coordonare (echipă și proceduri)

Rol: Referent programe de formare S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Asigură organizarea şi derularea programelor de formare profesională, elaborarea/ aplicarea instrumentelor specifice metodologiei de implementare a activităţii;
– Răspunde de colectarea datelor cu GT, întocmirea/ colectarea dosarelor de formare GT;
– Răspunde de formarea grupelor de curs, transmiterea informaţiilor necesare furnizorului de formare,
– Se asigură de logistica necesară derulării în condiţii optime a cursurilor;
– Monitorizează derularea programului de formare şi asigură respectarea procedurilor alese;
– Monitorizează pregătirea sesiunilor de examinare;
– Elaborează rapoarte de curs;
– Desfăşoară activitatea profesională astfel încât serviciile să fie oferite în deplin acord cu legislaţia în vigoare;
– Menţine permanent legătura cu persoanele din grupul tinta înscrise la cursuri şi transmite informaţii utile;
– Menţine permanent legătura cu furnizorul de formare profesională şi transmite informaţii utile;
– Participă la întâlnirile/ evenimentele echipei de proiect

Educație solicitată:
Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
Experiență profesională specifică mai mare de, <5ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Capacitate de analiză, organizare și transmitere informații (prezentări)
– Abilități de comunicare interpersonală
– Capacitatea de a lucra în echipă
– Disponibilitate pentru deplasare

Rol: Coordonator grup țintă S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Elaborează metodologia de identificare, selecţie, recrutare GT, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
– Verifică dosarele de GT şi furnizează datele şi informaţiile pentru gestionare şi analiza GT;
– Verifică eligibilitatea GT, respectând criteriile stabilite, conform ghidului solicitantului şi a cererii de finanţare;
– Validează dosarele de GT şi le înaintează în vederea raportării;
– Elaborează situaþii/ centralizări cu privire la GT;
– Completează anexe relevante cu GT pentru proiect, conform reglementărilor în vigoare;
– Semnalează orice disfuncţionalităţi managerului de proiect şi propune soluþii pentru remedierea unor astfel de situații;
– Verifică rapoartele cu privire la situaţia GT pe tot parcursul proiectului;
– Participă la întâlnirile/evenimentele proiectului.

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de, <5ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Competente si aptitudini de organizare și control
– Capacitatea de sinteză și analiză, competențe organizatorice, competențe analitice, munca în echipă; capacitate de evaluare; buna cunoațtere a instrumentelor de programare și control;

Rol: Responsabil cu protecția datelor S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Stabileşte procedurile privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal (PPDCP);
– Elaborează conţinutul procedurilor privind PPDCP;
– Asigură implementarea procedurilor privind PPDCP, precum şi a procedurii de notificare a încălcării securităţii datelor cu caracter personal;
– Asigură monitorizarea periodică şi sistemică a persoanelor vizate pe scară largă;
– Realizează şi menţine evidenta activităţilor de PPDCP;
– Informează persoanele vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, cu scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor şi cu potenţialii destinatari ai datelor cu caracter personal;
– Evaluează riscurile prezentate de PPDCP;
– Întocmeşte raport de progres, în care va prezenta măsurile luate pentru respectarea reglementarilor privind PPDCP/stadiul/progresele înregistrate în realizarea acestor măsuri;
– Este obligat să păstreze secretul său confidenţialitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern;
– Participă la evenimente/întâlniri ale proiectului.

Educație solicitată:
– Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de, <5ani – 1 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Cunoștințe în domeniu,
– Competențe și aptitudini profesionale și manageriale

Rol: Referent pentru stimularea ocupării pe cont propriu S
Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
– Elaborează Procedura programului de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu; elaborează instrumentele de lucru; urmăreşte implementarea metodologiei;
– Asigură furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării prin aplicarea instrumentelor specifice metodologiei de implementare a activităţii;
– Asigură consiliere şi sprijin pentru angajarea pe cont propriu, începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (pe teme de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management, surse de finanţare şi altele relevante);
– Asigură crearea de modele de afaceri în sectorul economic vizat de proiect şi sectoare complementare, pentru a spori participarea pe piaţa muncii prin ocuparea pe cont propriu;
– Asigură evaluarea aptitudinilor antreprenoriale;
– Efectuează analize ale ideilor de afaceri ale participanţilor;
– Asigură consiliere pentru aplicarea de idei de afaceri ale participanţilor, conform modelelor;
– Elaborează recomandare pentru participare la program formare de Competente antreprenoriale;
– Asigură consiliere în vederea pregătirii planului de afaceri a participantului şi informare pentru înfiinţarea unei întreprinderi;
– Elaborează cu Referent grup tinta măsuri personalizate şi integrate S, pentru identificarea şi stimularea motivaţiei beneficiarului pentru a urma un traseu personalizat de măsuri;
– Participă la evenimente/întâlniri ale proiectului.

Educație solicitată:
Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată:
– Experiență profesională specifică mai mare de, 5-10 ani – 5 ani

Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate:
– Experienţă în utilizarea instrumentelor de lucru; capacitatea de sinteză şi analiză, competențe organizatorice, spirit analitic, lucru în echipă; capacitate de evaluare;
Disponibilitate pentru deplasare.

Pentru eventuale nelămuriri sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați!

Succes,
Președinte,
Sălăjeanu Florian Valeriu
implementare@assoc.ro