Rezumat al evenimentelor organizate in cadrul proiectului „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”

By octombrie 31, 2019 noiembrie 1st, 2019 Assoc Sud-Centru

In luna octombrie 2019, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a organizat evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”.

In judetul Valcea s-au desfasurat evenimente in localitatea Golesti, in data de 28.10.2019 si in localitatea Milcoiu, in data de 29.10.2019.

In cadrul acestor evenimente s-au dezbatut „Drepturile cetatenilor” prin prezentarea temelor: Drepturile cetateanului roman, Drepturile femeilor si „Violenta in familie„. S-au prezentat si dezbatut drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman conform  Constitutiei Romaniei, Titlul al –II –lea. Au fost prezentate principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale. De asemenea, s-au reflectat drepturile cetateanului in mediul online si offline,  aducandu-se in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Au fost detaliate cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative. S-a oferit  raspuns la intrebarea: ”Care e diferenta dintre o petitie si o solicitare ?”, au fost prezentate situatii caracteristice. S-a evidentiat importanta adevarului pentru sustinerea statului, bunastrarea si preogresul poporului. S-au adus in discutie informatii relevante legate de dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere.A fost dezbatut dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat. A fost expus dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare, prezentandu-se situatii reprezentative. Totodata, au fost detaliate drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

In acelasi timp, S-au transpus drepturile femeilor conform actelor normative in vigoare: Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse între femei si barbati, republicata; Ordonanta de Urgenta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Codul Penal; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;Hotarârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. A fost accesat informativ Site-ul Ministerului Sanatatii, Site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Site-ul ITM Valcea si Site-ul AJPIS Valcea. S-a  prezentat Strategia naționala privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați si obiectivele acesteia.

Au fost prezentate si prevederile legislatiei nationale referitoare la combaterea violentei in familie. S-au accesat informativ site-ul Agentiei Natioanale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbate si site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. S-au prezentat atributiile acestor institutii.

A fost oferit raspuns la urmatoarele intrebari: ce este violenta in familie;  ce drepturi are victima violentei in familie;  care sunt formele violentei in familie; ce cuprinde notiunea de membru de familie; unde poate apela o persoana care se considera victima a violentei in familie; care sunt unitățiile pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; care pot fi probele pe care victima trebuie sau poate sa le prezinte instantelor de judecata in vederea obtinerii ordinului de protective; unde pot fi depuse cereri pentru emiterea unui ordin de protectie; ce se intampla dupa emitera unui ordin de protectie;  cine pune in executare ordinul de protectie; ce poate face victima in situatia in care agresouril incalca ordinul de protectie; care este modalitatea prin care victima poate solicita un nou ordin de protectie; ce trebuie sa stie o victima a agresiunii fizice si sexuale.

De asemenea, s-a prezentat model de cerere privind emiterea ordinului de protectie.

La aceste evenimente, au fost prezentate participantiilor: ”Egalitatea de sanse – combaterea discriminarii la locul de munca”, ” Protectia biodiversitatii”. S-au pus in relief situaţii de discriminare ce pot fi întâlnite la locul de muncă, legislaţia generală în domeniul antidiscriminării şi egalităţii de şanse, legislatia nationala pe criteriu de gen, institutiile specializate, sancțiunile legale pentru încălcarea interdicției de a discrimina în relațiile de muncă, modalitati de combatere a discriminarii la un loc de munca, elementele obligatorii dintr-o petitia depusa la  Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. In acelasi mod, au fost expuse informatii legate de biodiversitate, presiuni antropice asupra biodiversitatii, importanta conservarii biodiversitatii si sfaturi de urmat pentru protejarea acesteia. 

Pentru copii in localitatile Cisnadie si Poplaca din judetul Sibiu,in datele de 22 si 24 septembrie 2019 s-au organizat prezentări cu temele: „Drepturile Copiilor”, „Drepturile eleviilor și violența infantilă”, „Drepturile Copiilor și Accesul la Justiție”.

S-au prezentate si dezbatut drepturile copilului stipulate în Convenția pentru Drepturile Copiiilor. In acest sens, s-au  realizat jocuri tematice. Cu aceasta ocazie au fost prezentate drepturile elevilor conform actelor normative in vigoare. S-a accesat siteul Ministerul Educației. Au fost reliefate prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie. S-a accesat informativ site-ul DGASPC Sibiu dar și al asociațiilor locale cu atribuții în domeniul prevenirii violenței domestic: ALEG, Asociația Femeilor din Sibiu și Crucea Roșie Sibiu.

Proiectul integreaza principiile orizontale privind egalitatea de șanse, nediscriminare si dezvoltarea durabilă.

Grupul de participanți la activități are o componentă echilibrată din punct de vedere al apartenenței etnice, religiei, genului, etc.

Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, fără nicio discriminare.

Oamenii stau în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Ei au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura.

Proiectul se deruleaza in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 2.  Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente

Apel: POCA/219/2/3/ Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor

O.S.2.3 Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Evenimentele se organizeaza in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, derulat de catre ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC in parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU si COMUNA MĂCIUCA, se organizeaza evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”. Campania urmareste informarea cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea, o atentie deosebita urmând a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.).